ông vua con trong Tiếng Anh là gì?

ông vua con trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ông vua con sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ông vua con

    * dtừ

    kinglet