ông sư trong Tiếng Anh là gì?

ông sư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ông sư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ông sư

    * dtừ

    shaveling