ông quá khen trong Tiếng Anh là gì?

ông quá khen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ông quá khen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ông quá khen

    you're being kind