âm hưởng xấu trong Tiếng Anh là gì?

âm hưởng xấu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ âm hưởng xấu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • âm hưởng xấu

    * dtừ

    cacophony