wound up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wound up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wound up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wound up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wound up

    Similar:

    aroused: brought to a state of great tension

    all wound up for a fight

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).