wound stator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wound stator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wound stator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wound stator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wound stator

    * kỹ thuật

    điện:

    stato quấn dây