worldly possession nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worldly possession nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worldly possession giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worldly possession.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • worldly possession

    a commodity or good associated with the earthly, rather than the spiritual, existence of human beings

    Synonyms: worldly good

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).