winning streak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winning streak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winning streak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winning streak.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • winning streak

    a streak of wins

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).