winnings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winnings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winnings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winnings.

Từ điển Anh Việt

 • winnings

  * danh từ, pl

  tiền được cuộc, được bạc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • winnings

  something won (especially money)

  Synonyms: win, profits

  Antonyms: losings

  Similar:

  winning: succeeding with great difficulty

  winning is not everything