winning post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winning post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winning post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winning post.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • winning post

    the post at the end of a racecourse

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).