winning-over nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winning-over nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winning-over giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winning-over.

Từ điển Anh Việt

  • winning-over

    /'wini 'ouv /

    * danh từ

    sự lôi kéo