wilt disease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilt disease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilt disease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilt disease.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wilt disease

    Similar:

    wilt: any plant disease characterized by drooping and shriveling; usually caused by parasites attacking the roots

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).