wilton carpet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilton carpet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilton carpet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilton carpet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wilton carpet

    Similar:

    wilton: a carpet woven on a Jacquard loom with loops like a Brussels carpet but having the loops cut to form a close velvety pile

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).