wilted grape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilted grape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilted grape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilted grape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wilted grape

    * kinh tế

    nho héo