wilhelm reich nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilhelm reich nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilhelm reich giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilhelm reich.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wilhelm reich

    Similar:

    reich: Austrian born psychoanalyst who lived in the United States; advocated sexual freedom and believed that cosmic energy could be concentrated in a human being (1897-1957)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).