wiener process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiener process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiener process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiener process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wiener process

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    quá trình Wiener