wieners sausage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wieners sausage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wieners sausage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wieners sausage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wieners sausage

    * kinh tế

    xúc xích viên