welcome wagon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welcome wagon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welcome wagon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welcome wagon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • welcome wagon

    a wheeled vehicle carrying information and gifts from local merchants for new residents in an area

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).