welcome screen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welcome screen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welcome screen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welcome screen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welcome screen

    * kỹ thuật

    màn ảnh chào mừng