weeping tree broom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weeping tree broom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weeping tree broom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weeping tree broom.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weeping tree broom

    small shrubby tree of New Zealand having weeping branches and racemes of white to violet flowers followed by woolly indehiscent two-seeded pods

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).