weeping core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weeping core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weeping core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weeping core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weeping core

    * kỹ thuật

    lõi tiết lỏng