weathering test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weathering test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weathering test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weathering test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weathering test

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự thử ngoài trời