weapons platform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weapons platform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weapons platform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weapons platform.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weapons platform

    Similar:

    platform: any military structure or vehicle bearing weapons

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).