wealth effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wealth effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wealth effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wealth effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wealth effect

    * kinh tế

    giá trị tài sản cá nhân thay đổi do biến động về giá