waveguide resonator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waveguide resonator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waveguide resonator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waveguide resonator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waveguide resonator

  * kỹ thuật

  buồng cộng hưởng

  hốc cộng hưởng

  phần tử cộng hưởng

  điện lạnh:

  hốc cộng hưởng vị ba