washed raw sugar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washed raw sugar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washed raw sugar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washed raw sugar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • washed raw sugar

    * kinh tế

    đường tinh luyện