washed method of coffee preparation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washed method of coffee preparation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washed method of coffee preparation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washed method of coffee preparation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • washed method of coffee preparation

    * kinh tế

    phương pháp ướt làm sạch hạt cà phê khỏi vỏ quả