walnut roll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walnut roll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walnut roll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walnut roll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • walnut roll

    * kinh tế

    thịt băm có lạc