walnut oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walnut oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walnut oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walnut oil.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • walnut oil

    oil from walnuts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).