walnut cream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walnut cream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walnut cream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walnut cream.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • walnut cream

    * kinh tế

    kem hạt dẻ