walling piece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walling piece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walling piece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walling piece.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • walling piece

    * kỹ thuật

    tấm ốp tường