walling materials nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walling materials nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walling materials giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walling materials.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • walling materials

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vật liệu làm tường