walling block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walling block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walling block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walling block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • walling block

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đá xây tường