walling masonry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walling masonry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walling masonry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walling masonry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • walling masonry

    * kỹ thuật

    khối xây tường

    sự xây tường