victuals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

victuals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm victuals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của victuals.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • victuals

  * kinh tế

  đồ ăn thức uống

  đồ ăn thức ụống

  lương thực

  lương thực thực phẩm

  lương thực thực phẩm ăn liền

  thực phẩm

Từ điển Anh Anh - Wordnet