unsporting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unsporting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unsporting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unsporting.

Từ điển Anh Việt

 • unsporting

  xem unsportsmanlike

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unsporting

  Similar:

  cheating: violating accepted standards or rules

  a dirty fighter

  used foul means to gain power

  a nasty unsporting serve

  fined for unsportsmanlike behavior

  Synonyms: dirty, foul, unsportsmanlike