unsportsmanlike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unsportsmanlike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unsportsmanlike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unsportsmanlike.

Từ điển Anh Việt

 • unsportsmanlike

  /' n'sp :tsm nlaik/

  * tính từ

  không xứng đáng với một nhà thể thao, không hợp với một nhà thể thao

  không đúng là một người thẳng thắn, không đúng là một người trung thực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unsportsmanlike

  Similar:

  cheating: violating accepted standards or rules

  a dirty fighter

  used foul means to gain power

  a nasty unsporting serve

  fined for unsportsmanlike behavior

  Synonyms: dirty, foul, unsporting