undermine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

undermine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm undermine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của undermine.

Từ điển Anh Việt

 • undermine

  /,ʌndə'main/

  * ngoại động từ

  đào dưới chân; xói mòn chân

  làm hao mòn, phá ngầm, phá hoại, đục khoét

  to undermine the health of...: làm hao mòn sức khoẻ của...

  to undermine somebody's reputation: làm hại thanh danh của ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • undermine

  Similar:

  sabotage: destroy property or hinder normal operations

  The Resistance sabotaged railroad operations during the war

  Synonyms: countermine, counteract, subvert, weaken

  cave: hollow out as if making a cave or opening

  The river was caving the banks