sabotage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sabotage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sabotage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sabotage.

Từ điển Anh Việt

 • sabotage

  /'sæbətɑ:ʤ/

  * danh từ

  sự phá ngầm, sự phá hoại

  acts of sabotage: những hành đông phá hoại

  * động từ

  phá ngầm, phá hoại

  (nghĩa bóng) làm hỏng, phá huỷ

  to sabotage a scheme: làm hỏng một kế hoạch

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sabotage

  * kinh tế

  âm mưu phá hoại

  hành động phá hoại

  sự phá hại ngầm

  * kỹ thuật

  làm hư

  phá hoại

  toán & tin:

  phá hoại, làm hư

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sabotage

  a deliberate act of destruction or disruption in which equipment is damaged

  destroy property or hinder normal operations

  The Resistance sabotaged railroad operations during the war

  Synonyms: undermine, countermine, counteract, subvert, weaken