turquoise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turquoise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turquoise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turquoise.

Từ điển Anh Việt

 • turquoise

  /'tə:kwɑ:z/

  * danh từ

  ngọc lam

  màu ngọc lam ((cũng) turquoise blue)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • turquoise

  * kỹ thuật

  ngọc lam

Từ điển Anh Anh - Wordnet