turkey red nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turkey red nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turkey red giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turkey red.

Từ điển Anh Việt

 • turkey red

  /'tə:ki'red/

  * danh từ

  màu điều

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • turkey red

  a bright orange-red color produced in cotton cloth with alizarine dye

  Synonyms: alizarine red