turkey drumstick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turkey drumstick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turkey drumstick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turkey drumstick.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turkey drumstick

    Similar:

    turkey leg: the lower joint of the leg of a turkey

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).