turdus torquatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turdus torquatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turdus torquatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turdus torquatus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turdus torquatus

    Similar:

    ring ouzel: European thrush common in rocky areas; the male has blackish plumage with a white band around the neck

    Synonyms: ring blackbird, ring thrush

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).