tunnel digging and lining machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tunnel digging and lining machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tunnel digging and lining machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tunnel digging and lining machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tunnel digging and lining machine

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy đào hầm và ốp mặt hầm