traveling winch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traveling winch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traveling winch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traveling winch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traveling winch

    * kỹ thuật

    tời di động