traveling ladder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traveling ladder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traveling ladder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traveling ladder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traveling ladder

    * kỹ thuật

    thang di động