transposition of formulae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transposition of formulae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transposition of formulae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transposition of formulae.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transposition of formulae

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự đổi vế các công thức