traction engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traction engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traction engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traction engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traction engine

    * kỹ thuật

    động cơ kéo

    máy kéo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • traction engine

    steam-powered locomotive for drawing heavy loads along surfaces other than tracks