tracking filter demodulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tracking filter demodulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tracking filter demodulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tracking filter demodulator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tracking filter demodulator

    * kỹ thuật

    bộ giải điều lọc hiệu chỉnh