times fixed charges nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

times fixed charges nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm times fixed charges giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của times fixed charges.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • times fixed charges

    * kinh tế

    phí cố định theo từng kỳ